2008 Shanghai

Liu Hai Su Art Museum, Shanghai China